Recent Posts

Yalach ‘JIVAN’ Mhantat..!!!

विश्रांतीसाठी एखाद्या झाडाखालीबसावं.समोरचं एक विंचू दिसावा. त्याला मारण्यासाठी दगड उचलावा. दगडाखालून साप निघावा,त्याने आपला पाठलाग करावा. पळताना ठेच लागून विहीरीत पडावं,विहीरीत मोठी मगर असावी. तिने वेग घेण्यापूर्वी,एखाद्या फांदीचा वेध घ्यावा.

Mi Asach Aahe..!!!

मी असाच आहे…….. फार कमी बोलणारा ,नेहमी शांत राहणारा ,महवाचे बोलणारा ,थोडा एकटा राहणारा ,मी असाच आहे…….. लहानपणी हट्ट करणारा ,पुर्ण न झाल्यास रुसणारा ,मिळेल त्यात समाधान मानणारा ,कधीही तक्रार

Aayushya Khup Sope Asta..!!!

बघायला गेलं तरआयुष्यही खूप सोपे असत..!! जगायला गेलं तरदु:खातही सुख असत..!! चालायला गेलं तरनिखारेही फूले होतात..!! तोंड देता आले तरसंकटही शुल्लक असत..!! वाटायला गेलं तरअश्रूंतही समाधान असत..!! पचवायला गेलं तरअपयशही